Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Akumulator Shop odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Akumulator Shopa ne postoji ako isporučena roba:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za saobraznost (polovna roba), period odgovornosti za nesaobraznost je godinu dana.

Akumulator Shop ne preuzima nikakvu odgovornost za nedostatke nastale na vozilu ili troškove transporta vozila ili ljudi u slučaju otkaza akumulatora čak iako je isti u garantnom roku.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača ii uvoznika kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Akumulator Shop nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka e-mailom na reklamacije@akumulator.shop ili pozivom na telefon Call Centra na broj 011 301-85-81.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda reklamirani akumulator.

Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.

Ukoliko je Vaš akumulator samo ispražnjen i nakon dopunjavanje se ustanovi da je ispravan, reklamacija na proizvod neće biti prihvaćana, već će Vam akumulator biti vraćen, pri čemu će biti potrebno da platite uslugu dopunjavnja akumulatora i uslugu transporta od i do Vas. Molimo vas da pre izjavljivanja reklamacije proverite stanje napunjenosti akumulatora kako biste izbegli nepotreban trošak.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i date na preuzimanje dokaz o kupovini i uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Akumulator Shop o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

Reklamacija na akumulator se ne prihvata u sledećim slučajevima:

 • Nema garantnog lista i računa o kupovini, ili sa garantnim listom koji nije uredno popunjen i overen ili je prepravljan.
 • Akumulator je mehanički oštećen ili su vršene vršene popravke ili prepravke.
 • Akumulator je prepunjavan (u vozilu ili neadekvatnim punjenjem van vozila)
 • Akumulator koji je nedovoljno punjen, to jest gde je napon mirovanja ispod 12,3V i gustina elektrolita niža od 1,20 gr/cm3 u svih šest ćelija.
 • Akumulator koji je duboko ispražnjen, odnosno primljen u servis sa početnim naponom ispod 10,5V i gde je gustina elektrolita niža od 1,18 gr/cm3 u svih šest ćelija.
 • Akumulator kod kojeg je nestručnim rukovanjem došlo do oštećenja, varničenja i topljenja polnih izvoda, eksplozije ili zapaljenja akumulatora.
 • Akumulator koji je primljeni u servis sa deformacijama polnih izvoda, kao i deformacijama kutije sa bočnih strana.
 • Nenamensk korišćen akumulator - u funkciji pretvarača, solarnih napajanja i u svim sistemima koji starterski akumulator koriste u stacionarnoj upotrebi.
 • Akumulator koji nije adekvatan za vozilo na kome je ugrađen (gde je bio potreban akumulator većeg kapaciteta).
 • Akumulator koji je istrošen (izraubovan) usled teških uslova rada na vozilima.
 • U slučaju kada se od strane servisera na prijemu uoče oštećenja koja nisu predviđena kao osnov reklamacije, dalji garantni rok se prekida pa je serviser dužan da evidentira oštećenje i u servisnoj napomeni upiše datum prestanka daljeg toka garancije.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena, Akumulator Shop vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu Akumulator Shopa, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon).

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost kao ni ispražnjenost akumulatora, otkaz akumulatora usled neadekvatnog korišćenja itd…), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Akumulator Shopa potrošač gubi u slučaju neadekvatne upotrebe akumulatora i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a posebno su naglašeni podaci o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje mogu preusmeriti na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Akumulator Shop će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

NAPOMENA:

Ukoliko akumulator ili akumulatori nisu ugrađivani na vozilo i takve ih vratite, „Smitran auto d.o.o”. Vam vraća kompletan iznos uplatom na Vaš tekući račun. U slučaju da su je proizvod ugrađivan (korišćen), a ne potpada pod redovan reklamacioni postupak, Vi se jednostavno predomislite, „Smitran auto d.o.o.” se obavezuje da Vam izvrši povrat sredstava uplatom na tekući račun, u iznosu ne većem od 50% u zavisnosti od stanja akumulatora kojeg vraćate. Skrećemo Vam pažnju da kao potrošač odgovarate za umanjenu vrednost robe od 50%, ukoliko zahtev za odustanak od ugovora na daljinu podnesete nakon što ste izvršili ugradnju/izgradnju akumulatora koji je predmet povrata. Zato Vas molimo da nas kontaktirate na 011 301 85 81 ako postoji bilo kakvo nezadovoljstvo pre nego što ugradite kupljeni akumulator. Hvala unapred!